INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY
INFORMATOR

PSM I stopnia prowadzi zajęcia w cyklach:
sześcioletnim- dla kandydatów w wieku od 5 do 10 lat;
czteroletnim- dla kandydatów w wieku od 8 do 16 lat.

WYMAGANE DOKUMENTY

DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO NASZEJ SZKOŁY KANDYDACI ALBO RODZICE NIEPEŁNOLETNIEGO KANDYDATA POWINNI DOŁĄCZYĆ W PRZYPADKU:
 
1. SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA O 6-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA, W PRZYPADKU DZIECKA, KTÓRE W DANYM ROKU KALENDARZOWYM NIE UKOŃCZYŁO 6 LAT, OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ O PSYCHOFIZYCZNEJ DOJRZAŁOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ.
 
2. SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA O 6-LETNIM I 4-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA.
 
3.SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA DO DZIAŁU WOKALNEGO - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA WYDANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ ZA ZAKRESU AUDIOLOGII I FONIATRII.
 
4. SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA DO DZIAŁU INSTRUMENTALNEGO W SPECJALIZACJACH INSTRUMENTÓW DĘTYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA WYDANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PULMONOLOGII.
 
5. SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA DO DZIAŁU INSTRUMENTALNEGO W POZOSTAŁYCH SPECJALIZACJACH ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA

 

- WNIOSEK kandydata do Szkoły I stopnia - (plik doc) zobacz >>          - (plik pdf) zobacz >>
- WNIOSEK kandydata do Szkoły II stopnia - (plik doc) zobacz >>         - (plik pdf) zobacz >>

W miarę możliwości, wnioski prosimy drukować dwustronnie.


- ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE I stopnia      - (plik pdf) zobacz >>
- ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE II stopnia     - (plik pdf) zobacz >>

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Szkoła ustala zasady rekrutacji uczniów zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra właściwego dla spraw kultury.

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych
opublikowane: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1330
Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:.